Hakimlik mülakat soruları Savcılık mülakat soruları
Hakimlik mülakat soruları Savcılık mülakat soruları

Hakimlik mülakat soruları Savcılık mülakat soruları

Hakimlik mülakat soruları Savcılık mülakat soruları ( yargıçlık mülakat soruları müddei umumilik mülakat soruları );

        Hakimlik mülakat soruları Savcılık mülakat soruları ( yargıçlık mülakat soruları müddei umumilik mülakat soruları ) ile ilgili makalemize konunun daha iyi anlaşılabilmesi için mevzuatla başlıyoruz.

        Kanunda geçtiği deyimle Mülakat, ilgilinin;
a) Muhakeme gücünün,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin,
c) Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakatinin,
d) Yetenek ve kültürünün,
e) Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.

Değerlendirme nasıl yapılır?

        Mülakat, yukarıdaki bentlerde yazılı özellikler her biri yirmişer puan üzerinden değerlendirilerek yapılır. Mülakat Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sıralama nasıl yapılır?

        Mülakat sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak mülakat başarı listesi hazırlanır ve bu listenin altı Mülakat Kurulu tarafından imzalanarak Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilir.
       Yazılı yarışma sınavına katılmayanların mazeretleri kabul edilmez. Mazereti sebebiyle mülakata katılamayanların müracaatı üzerine Mülakat Kurulunca mazeretlerinin kabulüne karar verildiği takdirde mülakat yeri ile günü tespit edilir ve ilgili mülakata çağrılır. Mazeret bildirenlerin mazereti Mülakat Kurulunca reddedilir veya kabul edilmekle birlikte verilen süre içinde mülakata katılmazsa başarısız sayılır.

Mülakat sınavında başarılı olma

        Sınava katılanların, yukarıda belirtilen yazılı yarışma sınavı notunun yüzde yetmişi ile mülakat notunun yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tâbi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı puanlarının da eşit
olması halinde, kura çekilmek suretiyle sırası belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler düzenlenecek tutanakta gösterilir.

Yazılı sınavdan muafiyet var mı?

        Hukuk alanında doktora yapmış olanlar ilân edilen boş kadrolara başvurabilir. Bunlar sadece mülakata tâbi tutulur.
Bu durumda olanlar için mülakat puanı esas alınarak ayrı bir nihai başarı listesi düzenlenir.

        Yazılı yarışma sınavı ile mülakatın sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Atama işlemleri nelerdir?

        Sınav kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

        Sınavı kazananlardan ataması yapılıp da belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirlenen kanunî süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Tekrar atanmaları için başvurmaları halinde bunların atamaları yapılmaz.

Hakimlik mülakat soruları Savcılık mülakat soruları ( yargıçlık mülakat soruları müddei umumilik mülakat soruları ) ile ilgili benzer konulara aşağıdaki makalelerden ulaşabilirsiniz.

Hakimlik Mülakat üyeleri Savcılık Mülakat üyeleri

Hakimlik mülakatı Savcılık mülakatı nasıl kazanılır?

Hakkında Mustafa POLAT

Öz geçmiş; Erzurum'da doğdum. İlkokulu Erzurum Şeker İlkokulu'nda, Ortaokulu Erzurum Sabancı Ortaokulu'nda, Liseyi ise Erzurum Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Üniversite'yi ise uygulanan katsayı zulmü nedeniyle Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladım. Üniversite eğitiminden sonra Erzurum Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptım. Kastamonu Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimimi ''Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması'' teziyle başarıyla bitirmiş bulunmaktayım. Ayrıca Ceza hukuku alanında yazılmış 100'e yakın makalem bulunmaktadır. Evliyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.