Ana Sayfa » Makale » Hakaret suçu cezası ve hakaret davası
Hakaret suçu cezası ve hakaret davası
Hakaret suçu cezası ve hakaret davası

Hakaret suçu cezası ve hakaret davası

Hakaret suçu cezası ve hakaret davası ( küfür suçu cezası ve küfür davası );

       Hakaret suçu cezası ve hakaret davası ( küfür suçu cezası ve küfür davası ) ile ilgili olarak; hakaret ( sövme, küfür ) fiili bir kişiye sövmek şeklinde olabileceği gibi bir kişiye bir şey isnat etmek şeklinde de olabilir. Örneğin bir kişiye öküz, eşek gibi ifadeler sövmeye örnek olarak gösterilebilecek iken, ”sen benim kitabımı çaldın” ifadesi bir kişiye bir fiil isnat edilmesi unsuruna örnek teşkil edebilir. Böyle bir durumda isnat ispatlanır ise isnatta bulunan cezalandırılmaz.

Hakaret suçu karşılıklıysa?

       Burada dikkat edilmesi gereken husus hakaret suçu karşılıklıysa ve her iki tarafta ceza alacaksa tarafların uzlaşması gerektiğidir.Böyle bir durumda mağdur olmamak için uzlaşmanız da her zaman için fayda bulunmaktadır. Zira yıllarca sürecek bir mahkemedense uzlaşmak, hukuk ve adalete daha uygundur. tabi burada dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta tazminat davası konusu. Siz uzlaşmadınız ve karşı taraf ceza aldı. Tazminat davası açmak için kararın kesinleşmesini beklemekte fayda var. Çünkü karar bozulursa tazminat davasını kaybedebilir ve yüksek avukatlık ücretlerine mahkum olabilirsiniz. Bu tür davalarda Avukat tutmakta her zaman fayda vardır. Çünkü bu tür davalar teknik konulardır ve siz şikayetçi olduğunuz halde karşı taraf ceza almayabilir. Çünkü bu tür hakaret ( sövme, küfür ) davalarında her zaman haklı olmak yetmez, aynı zamanda Kanunları da çok iyi bilmek veya iyi bilen bir avukattan yardım almak gerekir.

Hakaret suçunun cezası ne kadar?

Madde 125

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. (ihtilattan kasıt mağdurun gıyabında isnadın mağdur dışında en az 3 kişiye toplu veya ayrı ayrı olacak şekilde anlatılmasıdır. Örneğin Ayşe Hatice hakkında hırsız dedi ve bunu okulda 3 arkadaşıyla paylaştı)
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. (Örneğin watsaptan)

(3) Hakaret suçunun nitelikli halleri;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya
çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.
(5)Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Hakaret suçunda mağdurun belirlenmesi

Madde 126

(1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

Hakaret suçunda isnadın ispatı

Madde 127

(1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. (İsnadın ispatında kamu yararı varsa ve bu durum ispatlanırsa buda suç oluşturmaz.)
(2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir.
İddia ve savunma dokunulmazlığı
Madde 128
(1) Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir. (Burada bahsi geçen dokunulmazlık ispata muhtaç isnatlar kapsamındadır, yoksa sövme iddia ve savunma kapsamında değildir.)
Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret suçunun cezası
Madde 129
(1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.
(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri
hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Kişinin hatırasına hakaret suçu cezası

Madde 130

(1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.
(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici
fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Soruşturma ve kovuşturma koşulu
Madde 131
(1) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır. (Burada şikayet fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde yapılmalıdır.)
(2) Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.
Şikayetin diğer nitelikli halleri zaman aşımına tabi değildir. Başka bir değişle dava zaman aşımı süresi olan 8 yıl içinde şikayet hakkı kullanılabilir.

Hakaret suçunda uzlaşma mümkün müdür?

Hakaret suçu uzlaşmaya tabidir. Gerek soruşturma gerekse dava aşamasında uzlaşmak mümkündür. Ancak bu suç kamu tüzel kişisine karşı işlenmiş ise uzlaşmak mümkün değildir. Çünkü uzlaşma gerçek kişiler arasında olur. Birde gerçek kişi olsa bile kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçu ile Cumhurbaşkanına karşı yapılan hakaret suçu bu kapsam dışındadır.

       

Hakaret suçu cezası ve hakaret davası ( küfür suçu cezası ve küfür davası ) ile ilgili olarak aşağıdaki makalelere de göz atabilirsiniz.

Yaralama suçu cezası ve darp davası

Darp raporu nedir, darp raporu nasıl alınır?

Cinsel istismar suçu cezası ve tecavüz davası

Tedbir nafakası hapis cezası yoksulluk nafakası hapis cezası

Tutuklama sebepleri tutuklama duruşması tutukluluğa sevk ve tutukluluğa itiraz

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.