Hırsızlık suçu cezası ve hırsızlık davası
Hırsızlık suçu cezası ve hırsızlık davası

Hırsızlık suçu cezası ve hırsızlık davası

Hırsızlık suçu cezası ve hırsızlık davası ( Çalma suçu cezası ve çalma davası );

Hırsızlık suçu cezası ve hırsızlık davası ( Çalma suçu cezası ve çalma davası );

       Hırsızlık suçu bir malı zilyedinin rızası dışında elinden almaktır. Bu malın illa zilyedin elinde bulunması gerekmez. Onun zilyetliğinde olması yeterlidir. Örneğin evin bodrumundaki kömürlerin çalınması hırsızlık suçunun nitelikli halini oluşturur. Hırsızlık suçunun mevzuattaki tanımı ise şöyledir;

Hırsızlık Nedir?

Madde 141- Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. ( Bu amacın ulvi bir amaç olması bir şeyi değiştirmez. Suç yinede oluşur. Örneğin Cami yaptırmak için para çalmak suçtur. )

Nitelikli hırsızlık

Madde 142- (1)
a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında, ( Cami halılarını çalmak veya logar kapağını çalmak )
b) (Mülga: 18/6/2014-6545/62 md.)
c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında, ( trafik levhalarını çalmak )
d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında, ( sel gelmemesi için dere kenarına dizilmiş kum çuvallarını çalmak )
e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında, ( otomobil, tekne )
f) (Mülga: 2/7/2012-6352/82 md.)
İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2)

a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak, ( engelli bireyin koltuk değneklerini çalmak veya bayılmış birinin eşyasını çalmak )
b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle, ( yankesicilik, cebir olursa fiil yağmaya girer. Örneğin birisini darp ederek çantasını çalmak veya yerde sürükleyerek çantasını çalmak bu kapsamda değerlendirilir )
c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak, ( depremden sonra boşaltılan mağazaları yağmalamak )
d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle, ( maymuncuk kullanarak kapı açmak suretiyle hırsızlık yapmak )
e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, ( banka hesaplarını hacklemek)
f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak, ( kendisini polis olarak tanıtarak girdiği yerden bir şey çalmak veya kafasına çorap geçirerek hırsızlık yapmak )
g) (…) (1) Büyük veya küçük baş hayvan hakkında, ( inek, koyun veya tavuk çalmak )

h) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, ( kömürlükteki kömürü çalmak )
İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.(1)

Enerji hırsızlığı

(3) Hırsızlık suçunun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. ( Benzinlikten benzin çalmak veya doğalgaz borularını çalmak )
(4) (Ek: 6/12/2006 – 5560/6 md.) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.
(5) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi

Madde 143- (1) Bu suçun gece vakti işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Daha az cezayı gerektiren haller
Madde 144-

(1)
a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,
b) Hukuki bir ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla,
İşlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Malın değerinin az olması

Madde 145- (1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/16 md.) Suçun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Kullanma hırsızlığı

Madde 146- (1) Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde,
şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

Zorunluluk hâli

Madde 147- (1) Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Konu ile ilgili olarak aşağıdaki makaleye de göz atabilirsiniz.

şikayet dilekçesi örneği

Ceza davası nedir? Ceza davası nasıl açılır?

Dolandırıcılık suçu cezası ve dolandırıcılık davası

Gasp nedir? Yağma suçu cezası ve yağma davası

Mala zarar verme suçu cezası ve davası

Karşılıksız yararlanma suçu cezası ve davası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.