idari yargıda reform yeterli değil
idari yargıda reform yeterli değil

idari yargıda reform yeterli değil

idari yargıda reform yeterli değil

idari yargıda reform yeterli değil. Yapılan Kanun tasarısında;

MADDE 5- 2576 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Madde 7 – 1. Aşağıda sayılan davalar görevlendirilecek tek hâkim tarafından karara
bağlanır:a) Konusu ellibin Türk Lirasını aşmayan iptal ve tam yargı davaları.
b) İlk, orta ve yüksek öğrenim öğrencilerinin ilişik kesme sonucunu doğuranlar hariç
olmak üzere disiplin cezaları ile sınıf geçme, not tespiti, yurt, kredi, burs ve kayıt işlemlerine
karşı açılan davalar.
c) Kamu görevlilerinin çalışma süreleri, sosyal hak ve yardımları ile yolluk, lojman ve
izin işlemlerine karşı açılan davalar.
d) Kamu görevlilerine uyarma, kınama, ihtar ve tevbih cezası verilmesine ilişkin
işlemlere karşı açılan davalar.
e) Hâkim ve savcılar, öğretim üyeleri ve müşterek kararnameyle atananlar hariç olmak
üzere kamu görevlilerinin her türlü ödül, sicil, performans ve başarı değerlendirmelerine
ilişkin işlemlere karşı açılan davalar.

f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, üyeleri hakkında verdikleri
mesleki faaliyeti geçici veya sürekli olarak sona erdirmeyen her türlü disiplin işlemlerine
karşı açılan davalar.
g) Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal yardım kapsamında yapmış oldukları
işlemlere karşı açılan davalar.
h) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan davalar.
ı) 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin
Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan davalar.
2. 6 ncı maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uyuşmazlıklardan kaynaklanan
toplam değeri ellibin Türk Lirasını aşmayan davalar, vergi mahkemesi hâkimlerinden biri
tarafından çözümlenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

idari yargıda reform yeterli değil. Peki yapılabilecek iyileştirmeler neler olabilir?

*İlk derece Mahkemesi Başkanlarına çok geniş yetkiler verilmiştir. Başkanlığın tamamen kaldırılması, eğer bu mümkün değilse, Başkanlara verilen yetkilerin kısıtlanması, üyelere verilen yetkilerin arttırılması gerekmektedir.

*Halihazırdaki İlk derece Mahkemesi Başkanlarına ve Başkan adaylarına mülakat şartı getirilmelidir.

*Tüm davalara tek hakimle bakılmalıdır. Mevcut sistemde davalara toplantı yapılmak suretiyle en az 3 üye ile bakıldığından karar verme süreci oldukça gecikmektedir.

*Karar yazım süresi ve karar verme süreleri azaltılabilir.

*Hakimlere verilen not olayı kaldırılmalıdır.

*İdari yargı hakimlerinin protokoldeki yeri yükseltilmelidir. Bir İdari Hakimin yetki alanı tüm şehirken, bir Adli Hakim veya Savcının yetki alanı sadece merkez ilçedir.

*UYAP sistemi iyileştirilmelidir.

*UYAP sisteminin yüklü olduğu bilgisayarlardaki internet erişim yasağı ve program yükleme yasağı kaldırılmalıdır.

*Üyelere yüksek lisans şartı getirilebilir.

İdari Yargıda İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağının tam metnini okumak, yazdırmak veya indirmek için tıklayınız…Veya aşağıdaki sayfadan göz atabilirsiniz…

İdari Yargıda İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağının tam metnini okumak, yazdırmak veya indirmek için tıklayınız

Hakkında Kazım Karabekir

Bürokrat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.