iptal davası tam yargı davası
iptal davası tam yargı davası

iptal davası tam yargı davası

iptal davası tam yargı davası

       iptal davası tam yargı davası; iptal davaları, idari işlemler sonucu menfaatleri zarar gören kişiler tarafından ve bu işlemlerin iptal edilmesi maksadıyla açılan davalardır.

İptal davası;

       İptal, idari işlemin yapılmasından sonra tüm sonuçları ile beraber hukuk dünyasından silinmesi anlamını taşır. Örneğin, ”x” Belediyesi’nin Ahmet isimli kişinin arsası hakkında aldığı kamulaştırma kararının iptali istemiyle Ahmet’in açtığı dava bir iptal davasıdır. ”x” şehirde görev yapan bir memurun başka bir şehire tayin edilmesi işlemine karşı kişinin açtığı dava da bir iptal davasıdır. Bir hukuk öğrencisinin, üniversitenin kendisi hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı almasına karşın açtığı davada yine bir iptal davasıdır. İptal davaları genel niteliklidir. Yani kişi kendisini ilgilendiren bir işlem için değilde genel düzenleyici bir işleme karşı dava açmışsa bu davanın sonucundan herkes etkilenir.

Dava açma süresi

       Danıştay ve idare mahkemelerinde iptal davası açma süresi, yapılan işlemin tebliğinden itibaren 60 gündür. Vergi mahkemelerinde ise bu süre 30 gündür. İdari davalar kural olarak yazılı yargılama usulüne tabidir. Verilecek karar dosya üzerinden verilir. İdari yargıda da duruşma vardır. Ama tanık dinlenmez.

       iptal davasında mahkeme, tarafların iddialarını araştırır. Mahkeme heyeti, iddiaların dışında gerekli gördüğü hususları da re’sen araştırır. Nihayetinde iptali istenen idari işlemin iptal edilip edilmemesi kararını verir. İptal edilen idari işlem, tüm sonuçları ile beraber ortadan kalkar. Alınan iptal kararı idareye bildirilir. İdare alınan bu iptal kararını bir ay içerisinde uygulamak zorundadır.

       iptal davasının açılması, idarenin yapmış olduğu işlemi durdurmaz. Bunun nedeni, idare hukukunda idari işlemlerin hukuka uygunluğu karinesi vardır. Yani bir idari işlem, mahkemenin vereceği iptal kararına kadar devam eder. Fakat bazı durumlarda idarenin yaptığı işlem akıl almaz zararlar doğuracaksa ve telafisi mümkün olmayan hasarlar verecekse, idare mahkemesi iptal kararı vermeden de yürütmeyi durdurma kararı alır. Böylelikle idari işlem mahkeme sonuçlanıncaya kadar durdurulur.

iptal ve tam yargı arasındaki farklar;

       İdari işlemin sebep olduğu zararların idare tarafından ödenmesini sağlamak amacıyla açılan davalara tam yargı davası denilmektedir. Tam yargı davalarına, idareye karşı açılan tazminat davaları da diyebiliriz. İdarenin uyguladığı bir idari işlemin durdurulmasına, kaldırılmasına yönelik açılan davalara da iptal davası denilir. İptal davası ile beraber tam yargı davası da açılabilir. Yapılan idari işlemlerden dolayı mağdur olan ve zarar gören bir kişi, açtığı iptal davasından itibaren 60 gün içerisinde tam yargı davası açabilir. Tam yargı davası iptal davasının aksine özel niteliklidir. Yani bu davanın sonucundan sadece davacı etkilenir.

Tam yargı davası;

Tam Yargı Davası Nedir? Tam Yargı Davası Türleri Nelerdir?

       Tam yargı davası, idari işlemler nedeniyle hakları ihlal edilen ve zarar gören kişiler tarafından uğradıkları zararı tazmin etmek maksadıyla idareye karşı açtıkları tazminat davalarına denir. Tam yargı davaları tazminat ve vergi davaları olmak üzere ikiye ayrılır.

Tazminat Davaları

       İdari işlem nedeniyle zarar gören bir kişi, uğradığı bu maddi zararı tazmin etmek amacıyla idareye karşı açtığı dava türüdür. Örneğin, ”x” Belediyesi’nin iş makineleri ile yol yapım çalışması yaparken yanlışlıkla yol kenarında yer alan bir evin duvarı yıkılabilir. Duvarı yıkılan kişi, uğradığı bu maddi zararı belediyeden tazmin etmek maksadıyla idare mahkemesine başvurarak tam yargı davası açabilir. KGM tarafından yapılan asfaltlama çalışmaları nedeniyle, yol kenarında yer alan pamuk tarlaları zarar görebilir. Pamuk tarlasının sahibi, uğradığı bu maddi zararın tazmini için tam yargı davası açabilir. Ama bu davalarda özel birde şart bulunmaktadır. Bu şart; idari eylemlerden zarar gören kişilerin idari dava açmadan önce idareye başvurma zorunluluğu bulunmasıdır. Aksi halde direk dava açılırsa idare mahkemesi idari merci tecavüzü bulunduğu gerekçesiyle dosyayı ön başvuruyu inceleyecek olan idari merciye gönderir.

Vergi Davaları

       Vergi davaları, vergi mükellefleri tarafından vergi mahkemelerinde açılan davalardır. Vergi mahkemelerinde dava açma süresi 30 gündür. Vergi mahkemelerinde dava açılması, dava konusu vergi, harç gibi cezaların tahsil edilmesini durdurur. Vergi davası, davacı lehine sonuçlanmış ise tarhiyat işlemi terkin edilir. Aynı zamanda ödenmiş olan vergi varsa iade edilir. Eğer dava mükellef aleyhine sonuçlanır ise tarh edilen vergiler mükellefe tebliğ edilir. Mükellef ise 30 gün içerisinde vergisini ödemek mecburiyetinde kalır.

Tam Yargı Davalarında idarenin Hukuki Sorumluluğu

       İdarenin temel olarak iki adet sorumluluğu bulunur. Bunlarda ilki özel hukuk sorumluluğu bir diğeri ise kamu hukuku sorumluluğudur. Örneğin, belediyeye ait bir otomobilin kaza yapması halinde Asliye Hukuk Mahkemesinde özel hukuk davası açılır, idare mahkemesinde dava açılmaz. Trafik levhalarının yanlış yere konulmasından ötürü gerçekleşen bir trafik kazasında ise mağdur, idareye karşı tam yargı davası açabilir.

       Tam yargı davalarında mahkeme ilk olarak idarenin hizmet kusurunun olup olmadığına bakar. Eğer hizmet kusuru olmadığı tespit edilirse, mahkeme tarafından idarenin sorumlu tutulup tutulmayacağı değerlendirilir.

       İdarenin gerçekleştirdiği kusurlu eylemde üçüncü kişilerin veya davacı tarafın bir kusuru tespit edilirse tazminata hükmedilmez. Aynı zamanda mücbir sebep hallerinde idareye kusur atfedilmesi imkansızdır. Çünkü bu durumda nedensellik bağı kurulamaz. Örneğin depremde yıkılan elektrik direğinin arabanın üzerine düşmesi. İdarenin sorumluluğu burada mücbir sebeple kesilmiş. iptal davası tam yargı davası ile ilgili aşağıdaki bağlantılara da göz atabilirsiniz.

Konu ile ilgili olarak aşağıdaki makalelere de göz atabilirsiniz.

Yürütmenin durdurulması nedir, hangi şartlarda verilir?

idari dava nasıl açılır? idari dava türleri nelerdir?

idare mahkemesinde dilekçenin reddi 3 ve 5. maddeye göre

Hakkında Mustafa POLAT

Öz geçmiş; Erzurum'da doğdum. İlkokulu Erzurum Şeker İlkokulu'nda, Ortaokulu Erzurum Sabancı Ortaokulu'nda, Liseyi ise Erzurum Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Üniversite'yi ise uygulanan katsayı zulmü nedeniyle Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladım. Üniversite eğitiminden sonra Erzurum Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptım. Kastamonu Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimimi ''Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması'' teziyle başarıyla bitirmiş bulunmaktayım. Ayrıca Ceza hukuku alanında yazılmış 100'e yakın makalem bulunmaktadır. Evliyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.