Ana Sayfa » Makale » işe iade davası şartları işe iade dava açma süresi ve dava dilekçesi
işe iade davası şartları işe iade dava açma süresi ve dava dilekçesi
işe iade davası şartları işe iade dava açma süresi ve dava dilekçesi

işe iade davası şartları işe iade dava açma süresi ve dava dilekçesi

işe iade davası şartları işe iade dava açma süresi ve dava dilekçesi, haksız fesih davası şartları haksız fesih dava açma süresi ve dava dilekçesi

       işe iade davası şartları işe iade dava açma süresi ve dava dilekçesihaksız fesih davası şartları haksız fesih dava açma süresi ve dava dilekçesi neleri içermeli, dilekçede neler bulunmalı;

       İşveren ile işçi arasında iş sözleşmesi kurulur. İşveren, işçinin iş akdini haksız feshettiği zaman işçi bu feshin geçerli olduğunu düşünmez ise işe geri iade edilmesi için iade davası açabilir. İşçi, işinden geçersiz bir sebep ile çıkarıldığını düşündüğü zaman iade davası açabilir. Ancak aşağıda ayrıntısına değineceğimiz hak düşürücü süreyi geçirmemesi lazım.

Dava nasıl açılır?

       Geçerli bir sebep gösterilmeden iş akdi sonlanan kişiler, işe iade davası şartlarını taşıdıklarını düşündükleri zaman dava açabilirler. İade davası, iade dilekçesi ile birlikte iş mahkemesine açılır. İşe iade davaları her iş mahkemesinde açılmaz. İşverenin ya da iş yerinin yer aldığı bölgedeki iş mahkemesine açılır. Her bölgede iş mahkemeleri olmadığından dolayı iş mahkemesinin bulunmadığı yerde iade davaları asliye hukuk mahkemelerinde açılabilir.

Dava şartları nelerdir?

  • Geçerli bir neden olmaksızın iş akdi feshedilen bir kişinin, iade davası açabilmesi için çalıştığı yerde en az 30 kişinin çalışıyor olması gerekmektedir. Eğer işveren, aynı iş koluna ait birden fazla iş yeri varsa toplamda çalışan işçi sayısının 30’un üzerinde olması gerekir. Örneğin, x isimli bir benzin istasyonunda 30 kişinin çalışması mümkün değildir. Benzin istasyonunun diğer şubeleri ile birlikte çalışan sayısı 30’u geçiyorsa, işe iade davası açılabilir.
  • Kişinin işe iade davası açabilmesi için en az altı aydır çalışıyor olması gerekir. 6 aydan daha az bir süre çalışıp, işten çıkarılmışsa iade davası açamaz.
  • İşe iade davasının açılabilmesi için işverenin, iş akdini feshetmesi gerekir. Yani kişinin işten çıkarılmış olması gerekir. İstifa yolu ile işten ayrılan bir kişi iade davası açamaz. İşveren, iş akdinin feshini yazılı ve gerekçeli olarak işçiyi ibraz etmek zorundadır.
  • Hangi şartlarda iş akdinin feshedileceği 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilmiştir. Kanunda yazan nedenler dışında gerekçe gösterilerek iş akdi sonlanan bir kişi, işe iade davası açabilir.
  • İşe iade davası her durumda açılabilir. Ancak Mahkeme tarafından her durumda dava kabul edilmez. İşe iade davasında Mahkemenin işe iade talebini haklı bulması için işten çıkarılanın haksız olarak işten çıkartılması gerekir. Daha bilindik tabiriyle işten çıkarılanın haksız fesih sonucu işten çıkartılmış olması gerekir.

Dava açma süresi

       4857 sayılı İş Kanununda belirtilen gerekçeler dışında iş akdi feshedilen bir kişi, iş sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvuru yapmalıdır. Kişi, iş akdinin feshedilmesinden 30 gün sonra herhangi bir hak iddia edemez ve işe iade davası açamaz.

Dilekçe örneği

İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI: Ad Soy ad, (TC No)

Adres:

VEKİLİ:

DAVALI: Ad Soy ad, (TC No)

Adres:

DAVA : İşe iade talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

       Şahsım davalı şirkette nitelikli eleman olarak …./…/…. tarihinden , …./…/… tarihine kadar patron beni haksız olarak işten çıkarana kadar çalıştım. İşveren …/…/…. tarihinde yapmış olduğu yazılı fesih ihbarnamesiyle, geçerli hiçbir neden göstermeden şahsımın iş akdine son vermiştir. İş akdim fesih edilene kadar, iş yerinde gayet sorunsuz ve azimli bir şekilde hizmet vermiş, görevlerimi eksiksiz ve en iyi şekilde yerine getirmiştim ( bu konuda tanık dinleteceğim). Fesih ihbarnamesinde geçerli hiçbir sebep gösterilmemesi feshin haksız ve dayanaksız olduğunun en büyük kanıtıdır.

       Haksız ve gerekçesiz olarak işten çıkarılmış olmam ve yeniden işime dönmem için iş bu işe iade davasını açma mecburiyeti doğmuştur.

DELİLLER : Fesih ihbarnamesi, şahsi iş yeri dosyası, SGK Kayıtları, bilirkişi incelemesi, tanık, yemin ve her türlü yasal delil.

TANIKLAR: 1-

2-

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

İSTEM SONUCU :

       Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle davamın kabulü ile maddi ve manevi tazminat , kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer alacak davası açma haklarım saklı kalmak üzere; davalı işverenin şahsımı işten çıkarmasına yönelik …/…/…. Tarihli fesih ihbarnamesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunun tespiti ile şahsımın işe iadesine, İş akdimin feshinin geçersizliğinin tespiti kararı ile birlikte İş Kanunu gereğince 1 ay içerisinde işe başlatılmamın karar altına alınmasını, başlatılmamam halinde 8 aylık ücretim tutarında tazminat ödenmesine, kararın kesinleştirilmesine kadar çalıştırılmadığım süreler için 4 aylık ücret ve diğer tüm haklarımın ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. ../…/…

Davacı adı soyadı

imza

Sonuç olarak;

       işverenler işçileri işten çıkarmadan önce biraz daha toleranslı davranmalıdırlar. Çünkü iş kanunu işçi lehine düzenlenmiştir. Bu tür olumsuzluklarla karşılaşmamak için de işe alırken ince eleyip sık dokumaları gerekir. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar çıkabilir.

Konu ile ilgili olarak aşağıdaki makaleye de göz atabilirsiniz.

4857 Sayılı iş Kanunu Tam Metni ( ik ) – Mevzuat

Hakkında Hukuk.Net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.