islam hukuku
islam hukuku

islam hukuku

islam hukuku ( şeri hukuk );

       islam hukuku ( şeri hukuk ) kaynağını Kur’an ve Hadislerden alan hukuk sistemine verilen isimdir. Bu gün güncel hukukta bir çok kavramın kaynağı yine islam hukukuna dayanmaktadır. Örneğin bu gün medeni kanundaki iddet müddetinin kaynağı Kur’andır:

Bakara Süresi’nden güncel hukuka geçen iddet müddetiyle ilgili ayetten alıntı;

       İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine dört ay on gün (iddet) beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. ﴾234﴿ (Vefat iddeti beklemekte olan) kadınlara kendileri ile evlenmek istediğinizi üstü kapalı olarak anlatmanızda veya bu isteğinizi içinizde saklamanızda sizin için bir günah yoktur. Allah biliyor ki siz onlara (bunu er geç mutlaka) söyleyeceksiniz. Meşru sözler söylemeniz dışında sakın onlarla gizliden gizliye buluşma yönünde sözleşmeyin. Bekleme müddeti bitinceye kadar da nikah yapmaya kalkışmayın. Şunu da bilin ki Allah içinizden geçeni hakkıyla bilir. Onun için Allah’a karşı gelmekten sakının ve yine şunu da bilin ki Allah gerçekten çok bağışlayandır, halimdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)(235)

Yine aynı şekilde İslam hukuku miras hukukunu da önemli ölçüde etkilemiştir. Örneğin Nisa Süresi’nden miras hukukuna geçen ayetten alıntı;

       Allah size, çocuklarınız (ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. (Çocuklar sadece) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar, Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.﴾11﴿

       Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (Bu paylaştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi, yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. (Yine bu paylaştırma) yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa ona altıda bir düşer. Eğer (kardeşler) birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (Bu paylaştırma varislere) zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. (Bütün bunlar) Allah’ın emridir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.) ﴾12﴿

       İslam hukukuyla ilgili yukarıda yer verdiğimiz ayetler örnek mukabilindedir. islam hukukundan günümüz hukukuna yansıyan daha bir çok yasal mevzuat vardır. islam hukuku ile amaçlanan suçta ve cezada orantılılık ilkesidir. Örneğin kasten adam öldüren öldürülür, hırsızlık yapanın eli kesilir. Tabi bu tarz kuralların günümüzde uygulanma olanağı yoktur ancak cezalar benzer ölçüde ağırlaştırılabilir. Örneğin Amerika hala daha idam cezasını uygulamaktadır. Buda suçların önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur.

İslam hukuku ve adalet

       Adalet ve islam kavramı iç içe geçmiş kavramlardır. İslam adalete çok büyük bir önem vermiştir. İslamda adalet kavramı ilahi adalet kavramıyla karıştırılmasına rağmen farklı kavramlardır. İlahi adalet demek, bu dünyada hukuka veya Mahkemeye yansımayan konuların hesabının sorulacağı nihai yargılama merciye olan inançtır. Bilindiği üzere her konu Mahkemeye yansımaz. İşte hak ve hukukumuzu alabileceğimiz nihai mercinin varlığına olan inanç ilahi adalettir. Budistler bunu karma olarak nitelendirirler.

İslam’da Adalet’e bakış açısı ise daha geniştir.

       Önemli bir kavram olan adalet, İslam’da da aynı önemi koruyor. Kavramın islami olarak tanımlanması Ayet ve Hadis olarak pek çok yerde tanımlanmıştır. Adalet, ‘‘Hakkı teslim etmek ve kim olursa olsun eşit muamelede bulunmak’’ anlamı taşıyor. Hz. Muhammed (S.A.V) hak edene hakkının verilmesi, kim olursa olsun eşit muamele yapılması hususuna çok fazla dikkat etmiştir.

       Hz. Muhammed (S.A.V); ‘‘Suçu işleyen kızım Fatıma bile olsa, cezasını veririm.’’ Buyurmuştur.

       Bu kavram üzerinden toplumun düzene sokulması hedeflenmiştir. Hem bireysel olarak hem de toplulukların adil koşullarda, sorunsuz şekilde yaşaması hedeflenmiştir. Adaletin olmadığı topluluklar, islami bağlamda huzur ve güvenin olmadığı topluluklar olarak nitelendirilmiştir.

       Kur-an’da tüm Peygamberlerin ümmetlerine adaleti emrettiği söylenmektedir. Kuran’da yer alan bir ayete göre Hz. Muhammed, ‘‘Aranızda adaleti icra etmekle emrolundum’’ buyurmuştur. (Şüra Süresi, 15.Ayet.)

       Müslümanlar, hak ve adaletin dışında herhangi bir şeyin tesiri altında kalmamalıdır. Her yerde doğru konuşmak en büyük adalettir. İslam’da adalet yukarıda verilen sözler ile önemini kanıtlıyor. Tüm peygamberler için önemli olan bu kavram ile toplumda düzenin sağlanması mümkün olur.

Adaletli Toplumlar

       Sürdürülmek istenen adaletli toplum, islam’i topluluklardan bu kavram üzerinden gerçekleştiriliyor. Kavramın ne olduğu, adaletin nasıl sağlanabileceği gibi nitelikler üzerinden toplumun adaletli olması sağlanıyor.

       iislam ve adalet arasında diyalektik bir ilişki gözleniyor. İslam adaletin şekillenmesini sağlamıştır. Adalet ve islam söz konusu olduğunda, Adaletin bu kadar yükselmesinde islam Dininin de etkili olduğu söylenebilir. İslam adalet dinidir ve islam devleti adil insanlarla yücelmiştir, söz bu konudan ötürü söylenmiştir.

       iislami adalet felsefesinde, adalet mutlak manada yüce yaradanımız Allah (C.C.) tarafından sağlanabilir. Allah’ın adaletinin kesin olduğu kıyamet günü adalet sağlandığında belli olacaktır diyebiliriz.

       Nisa Süresi’nden Adaletin önemine dair alıntı;

       ‘‘Ey iman edenler, kendiniz, anne babanız ve akrabanız aleyhine bile olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti yerine getirenlerden olun.’’

       İslam Dininde adalet kavramına çok fazla önem verilmiştir.

Adalet ve Kuran

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.