Ana Sayfa » Makale » istinaf nedir? istinaf mahkemesi istinaf süresi ve istinaf dilekçesi örneği
istinaf nedir? istinaf mahkemesi istinaf süresi ve istinaf dilekçesi örneği
istinaf nedir? istinaf mahkemesi istinaf süresi ve istinaf dilekçesi örneği

istinaf nedir? istinaf mahkemesi istinaf süresi ve istinaf dilekçesi örneği

istinaf nedir? istinaf mahkemesi istinaf süresi ve istinaf dilekçesi örneği, temyiz nedir? Temyiz mahkemesi temyiz süresi ve temyiz dilekçesi örneği

       istinaf nedir? istinaf mahkemesi istinaf süresi ve istinaf dilekçesi örneği, temyiz nedir? Temyiz mahkemesi temyiz süresi ve temyiz dilekçesi örneği;

       İstinaf Mahkemesi ilk derece mahkemesinin verdiği kararın, usul veya esas yönünden yeniden görüşülüp karara bağlandığı mahkemedir. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesi ile Yargıtay, idari yargıda Danıştay arasında bulunur. Ülkemizde istinaf ya da ara derece mahkemelerine bölge adliye, idari yargıda bölge idare mahkemeleri de denilmektedir.

       Bölge adliye mahkemelerinin yargı çerçevesi HSYK’nın 29 Şubat 2016 tarih ve 53 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Her bölge adliye mahkemesinde en az 2 ceza ve 3 hukuk dairesi yer alırken bölge idare mahkemelerinde de yeteri kadar idari veya vergi dava dairesi bulunur . Her daire bir başkan ve iki üyenin katılmasıyla toplanır. Kararlar, oy çoğunluğu ile alınır. Her bölge adliye mahkemesinde cumhuriyet savcılığı ve yeteri kadarda cumhuriyet savcısı bulunur. Ancak bölge idare mahkemelerinde savcı bulunmaz. İdari yargıda da savcı vardır ve Danıştay da bulunur.

İstinaf mahkemesinin Görevleri

       Hem adli hem idari yargıda istinaf mahkemelerinin ilk görevi, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı yapılacak olan başvuruları incelemek ve bir hükme bağlamaktır. İlk derece mahkemeleri tarafından verilen ve kesin olmayan hükümlere karşı istinaf mahkemelerine yapılacak başvurulara “istinaf başvurusu” ismi verilmektedir.

1-Adli Yargının Hukuk Kısmında istinaf mahkemesi

       İlk derece hukuk mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Fakat miktarı 3110 TL’yi geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz. İlk derece hukuk mahkemesinin verdiği karardan hoşnut olmayan taraf, 14 gün içinde hükmü veren ilk derece mahkemesine ya da başka bir yer mahkemesine dilekçe vererek istinaf yoluna başvurabilir.

       Kararı veren mahkeme, dilekçeyi ve dava dosyasını yetkili istinaf mahkemesine gönderir. Uygulamada dosyalar UYAP sistemi üzerinden gönderilmektedir. Böylece hem zaman hemde masraftan tasarruf edilir.

2-Adli Yargının Ceza Kısmında istinaf Mahkemesi kararları

       İlk derece ceza mahkemelerinden verilen kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Fakat sonuç olarak belirlenen 3000 TL dahil adli para cezasına mahkûmiyet hükümlerine ve üst sınırı 500 günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine ilişkin olarak istinaf yoluna başvurulamaz. İstinaf yoluna başvurabilmek için kararın açıklanmasından itibaren 1 hafta içerisinde kararı veren mahkemeye dilekçe verilmesi gerekir.

       İlk derece mahkemesi dosyayı istinaf mahkemesine yollar. Yollanan bu dosya istinaf mahkemesinin ceza dairelerinden birine verilir.

       İstinaf mahkemeleri hem hukuk hem ceza mahkemeleri kararlarına ilişkin aşağıdaki kararları verebilir:

-İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin verdiği kararda hukuka aykırılığın olmadığı yönünde karar vererek “istinaf başvurusunun reddine” karar verir.

-İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın bazı hükümlerin değiştirilmesi gerektiği kanısına varıp, dosyayı aynı mahkemeye ya da kendi belirleyeceği farklı bir mahkemeye geri gönderebilir.

-İstinaf mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verebilir. Bu durumda kendisi yeniden bir yargılama yapar.

Adli yargı istinaf dilekçesi örneği

………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE

Sunulmak Üzere

………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Esas No: 201…/……
Karar No: 201…/…….

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN
(DAVACI) : ……………………………… (TC: ………………………)
………………………………………………………………………..

VEKİLİ : Av. ………………………….. (TC: ………………………)
………………………………………………………………………..

DAVALI : ………………………….
………………………………………………………………………..

VEKİLİ : Av. ……………………………..
………………………………………………………………………

TALEBİN KONUSU : ……….  Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/…/201.. Gün ve …./…. E., …../…… K. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde KALDIRILMASI, ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda “Davamızın kabulüne” karar verilmesi talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : …../…./201…

BAŞVURU SEBEPLERİ VE GEREKÇESİ;

1- KARARIN ÖZETİ :

………… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/…/… Gün ve 2018/… E., 2018/…  sayılı kararında müvekkilim davalıya sattığı evin karşılığında  davalıdan 500.000,00 TL’lik senet aldığı ve davalıya gerekli ihtarlar yapılmasına rağmen senedin vadesi geçtiği halde senet bedeli ödenmediğinden bu bedelin vade tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemini Mahkeme haksız bularak davamızı reddetmiş, usul ve yasaya aykırı olan bu kararda aynı zamanda yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafımızdan alınmasına karar vermişti.

2- USUL YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİ:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

3- ESAS YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİ:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….

TALEP SONUCU : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sunulu sebepler ve belirttiğimiz gerekçelerle;

1- ………. Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/201.. Gün ve …./…. E., …../…… K. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda davamızın kabulüne karar verilmesine,

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf (DAVACIYA/DAVALIYA) yükletilmesine, karar verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim. …./…./201…

İstinaf Yoluna Başvuran (Davacı/Davalı)
(VEKİLİ)
Av. ……………………….

EK:
1-Onanmış Vekâletname Örneği.
2-…………………………………
3-…………………………………

İdari yargıda istinaf mahkemesinin görevleri

       Burada da yukarıdakine benzer hükümler yer almaktadır. Dosyalar UYAP sistemi üzerinden gönderilir. Bazı kapsamlı dosyalar ise fiziken gönderilebilir. Burada süre kararın taraflara tebliğini izleyen günden itibaren başlayıp, 30 günün sonunda biter. İdari yargıda idare Mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bulunmaktadır. Bu Mahkemelerden verilen kararlar istinafa götürülür. Kesin olan kararlara karşı istinafa başvurulamaz. İdari yargıda kesinlik sınırı 5.000,00 TL’dir.

İdari yargıda istinaf mahkemesinin kararları

       Usule ilişkin olarak yerel mahkeme kararını kaldırırsa dosyayı tekrar geriye gönderebileceği gibi vekalet ücreti gibi basit hatalarda kendisi karar verebilir. Esasa ilişkin bozmalarda kendisi yeniden yargılama yaparak yerel mahkeme kararını kaldırabilir. Bölge idare mahkemelerinin bazı kararları kesindir. Bu kararlara karşı direnilemez. Ancak Danıştay yolu açık olan dosyalar temyiz edilebilir.

idari yargı istinaf dilekçesi örneği

ANKARA (    ) İDARİ DAVA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere

ANKARA (    ) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

İSTİNAF BAŞVURUSU

YAPAN DAVACI                : isim-soyisim, tc no, kamu kurumu ise kurum adı

 

DAVALI                                :  Dava açılan kurum

BAŞVURU KONUSU          : Ankara (    ) İdare Mahkemesi’nin E:…./… ve K:…./…. Sayılı kararının bozulması talebidir.

AÇIKLAMA ve

YASAL MEVZUAT            : 

  • Dava konusu edilen işlemin davacının menfaatini ne şekilde etkilediği,
  • İşlemin hangi sebeplerle iptal edilmesi gerektiği,
  • İşlemin hangi mevzuatın, hangi maddesine ve ne şekilde aykırı olduğu,

SONUÇ                                 : Ankara (    ) İdare Mahkemesi’nin E:…./… ve K:…./…. Sayılı kararının bozulmasına, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ederim. …/ …/2017

EKLER:

  • İstinaf dilekçesine eklediğiniz belgeleri sıralı olarak yazınız

Temyiz nedir? Temyiz mahkemesi temyiz süresi ve temyiz dilekçesi örneği

       Yukarıda istinaf için anlattıklarımız temyiz içinde geçerli. Temyiz Mahkemeleri Danıştay ve Yargıtay’dır. İdari yargı işlerine Danıştay, adli yargı işlerine Yargıtay bakar. Bazı hallerde Danıştay ilk derece Mahkemesi olarak da karar verebilir. Yargıtay ve Danıştay Bölge Adliye ve Bölge İdare mahkemelerinin vermiş oldukları kararların temyizini inceleyen makamlardır. Bazen itiraz davalarına da bakarlar.

Hakkında Hukuk.Net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.