Konut dokunulmazlığını ihlal suçu cezası ve davası
Konut dokunulmazlığını ihlal suçu cezası ve davası

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu cezası ve davası

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu cezası ve davası

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu cezası ve davası

Konut nedir?

Konut kısaca yaşanılan yerdir. Bununla birlikte süreklilik aranmaz. Örneğin otel odası, tren kompartmanı konut olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte Avukatlık ofisleride konuttur. İzin alınmadan girilmez. Süper market, dükkan gibi yerlere girmek için izne gerek yoktur. Buralara girmek Avukatlık bürolarının aksine serbesttir. Tabi bunun için dükkanın veya marketin açık olması gerekir. Bununla birlikte kömürlük, bodrum gibi yerlerde konut olmamasına rağmen bu suç kapsamındadır. Çünkü bunlar konutun bir parçası olarak konutun tanımına dahildirler.

Suçun unsurları nelerdir?

Konut dokunulmazlığı en kaba tarifiyle bir kişinin evine o kişinin rızası olmadan zorla girmektir veya rıza ile girdikten sonra zorla çıkmamak orada kalmaktır. Örneğin zorla birinin evine girmek bu suça örnek teşkil edebileceği gibi misafirliğe gittiğimiz evde ev sahibinin rızası olmadan evde kalmaya devam etmek. Peki örneğin evdekilerden birisinin rızası olupta diğerlerinin olmadığı durumlarda ne olur? Örneğin çocuğun okul arkadaşının çocuğun rızasıyla evde kalması. Bu durumda siz istemeseniz bile bu suç oluşmaz. Evdekilerden birinin istemesi yeterlidir. Ancak bu amacın meşru olması gerekir. Örneğin çocuğun zina için eve arkadaşını getirmesi. Bu durumda evdekilerden birinin dahi rızası yoksa konut dokunulmazlığının ihlali suçu oluşur. Bu suç kesintisiz bir suçtur. Yani süreklidir ama bu suça teşebbüste mümkündür. Suçun basit hali şikayete tabi olup, nitelikli halleri re’sen soruşturulur veya kovuşturulur.

Konut dokunulmazlığının ihlali ve hırsızlık suçu

Eğer bir kişi hırsızlık amacıyla konut dokunulmazlığını ihlal etmişse bu durumda iki ayrı suçtan ceza verilmez. Hırsızlık suçundan ceza verilir fakat arttırılır.

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun Kanundaki tanımı

Anayasamıza göre; 

Konut dokunulmazlığı
Madde 21 – Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

Türk Ceza Kanununa göre Konut dokunulmazlığını ihlal

Konut dokunulmazlığının ihlali
Madde 116- (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(3) (Değişik: 31/3/2005 – 5328/8 md.) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz.
Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.
(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Hakkında Mustafa POLAT

Öz geçmiş; Erzurum'da doğdum. İlkokulu Erzurum Şeker İlkokulu'nda, Ortaokulu Erzurum Sabancı Ortaokulu'nda, Liseyi ise Erzurum Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Üniversite'yi ise uygulanan katsayı zulmü nedeniyle Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladım. Üniversite eğitiminden sonra Erzurum Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptım. Kastamonu Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimimi ''Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması'' teziyle başarıyla bitirmiş bulunmaktayım. Ayrıca Ceza hukuku alanında yazılmış 100'e yakın makalem bulunmaktadır. Evliyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.