Ana Sayfa » Makale » Mala zarar verme suçu cezası ve davası
Mala zarar verme suçu cezası ve davası
Mala zarar verme suçu cezası ve davası

Mala zarar verme suçu cezası ve davası

Mala zarar verme suçu cezası ve davası

Mala zarar verme suçu cezası ve davası; 

Mala zarar verme suçu nedir?

Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Mala zarar verme suçuna verilebilecek örnekler nelerdir?

Örneğin başkasının evinin duvarına izinsiz yazı yazan, evin sahibinin şikayeti üzerine bu suçtan cezalandırılır. Bu suça örnek olarak komşunun camını kırma, arabanın boyasını çizme, herhangi bir eve ait kapıyı kırma, köpek, kedi gibi başkasına ait hayvanları öldürme, duvara yazı yazma, duvara grafiti yapma, başkasına ait kitabı yakmak, gözlüğü kırmak, eşyasını tahrip etmek gibi fiiller verilebilir. Maddenin ikinci fıkrasında hayvan haklarına aykırı bir düzenleme mevcuttur. Türk Ceza Kanunu hayvanı bir eşya olarak görmüş, sahipsiz hayvanın öldürülmesini ise hiç cezalandırmamıştır. Bu yönüyle Kanunda düzenleme yapılması gerekir.

Mala zarar vermenin nitelikli halleri nelerdir?

Madde 152- (1) Mala zarar verme suçunun;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında, (Yol tabelalarına zarar vermek bu madde kapsamında değerlendirilir).

b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,
c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında, (Devlet ormanı statüsünde bulunan yerlerdeki ağaçlara zarar vermek farklı bir mevzuata tabidir ve cezası daha ağırdır).
d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında,
e) Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
f) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
g) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak,
İşlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.(1)

Mala zarar verme suçunun yukarıda sayılan nitelikli hallerinde şikayet aranmaz.

Mala zarar verme suçunun ağırlaştırıcı nedenleri nelerdir?

a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, (Komşunun ineklerine el bombası atmak)
b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,
c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak,
İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.(1)
(3) Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu
veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

Mala zarar verme suçu fiziki varlığı bulunan objeler üzerinde işlenebilir. Örneğin taşınır ve taşınmaz mallar bu kapsamdadır. Haklar ve alacaklar üzerinde işlenemez. Aynı zamanda bu suçun taksirli hali cezalandırılmaz. Örneğin ayağı takılan bir kişinin sendeleyerek dükkanın camını kırması olayında kast olmadığı için suçta yoktur.

Mala zarar verme suçuyla ilgili yargıtay kararı

13. Ceza Dairesi 2018/11639 E. , 2019/6496 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Hırsızlık, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

1-Sanık … hakkında hırsızlık, mala zarar verme ve hakkı olmayan yere tecavüz suçlarından kurulan hükümler bakımından, katılana ait metruk binanın iş makinaları ile yıkılmak suretiyle demirlerinin çalınması ile otuz civarında ağacın kesilerek çalınması eylemlerinde metruk bina duvarlarının demirlerinin çalınması için yıkılmış olması eyleminin TCK’nın 151/1. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçunu oluşturacağı kalan eylemlerin ise bir bütün halinde TCK’nın 141/1. maddesinde düzenlenen tek bir hırsızlık suçunu oluşturacağı ve hükümlerden sonra 02/12/2016 tarihinde 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine eklenen alt bendler arasında yer alan ve 5237 sayılı TCK’nın 141. maddesinde tanımı yapılan hırsızlık suçunun da uzlaşma kapsamına alındığının anlaşılması karşısında;

Hakkı olmayan yere tecavüz suçundan sanığın beraatine buna karşılık mala zarar verme ve hırsızlık suçları bakımından ise 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi uyarınca; ”Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” hükmü de gözetilerek 6763 sayılı Kanunun 35. maddesi ile değişik CMK’nın 254. maddesi uyarınca aynı kanunun 253. maddesinde belirtilen esas ve usûle göre uzlaştırma işlemleri yerine getirildikten sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

2-Sanıklar … ve … hakkında mala zarar verme ve hakkı olmayan yere tecavüz suçlarından kurulan hükümler bakımından ise katılana ait metruk binanın iş makinaları ile yıkılmak suretiyle demirlerinin çalınması ile otuz civarında ağacın kesilerek çalınması eylemlerinde metruk bina duvarlarının demirlerinin çalınması için yıkılmış olması eyleminin TCK’nın 151/1. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçunu oluşturacağı kalan eylemlerin ise bir bütün halinde TCK’nın 141/1. maddesinde düzenlenen tek bir hırsızlık suçunu oluşturacağı buna karşılık sanık … hakkında hırsızlık suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün temyiz edilmediği gibi,

Sanık … yönünden

Hırsızlık suçundan verilen beraat kararının da temyiz edilmeksizin kesinleştiği ve hükümlerden sonra 02/12/2016 tarihinde 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine eklenen alt bendler arasında yer alan ve 5237 sayılı TCK’nın 141. maddesinde tanımı yapılan hırsızlık suçunun da uzlaşma kapsamına alındığı, yine 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesinin 3. fıkrasında yer alan ”etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile” ibaresinin madde metninden çıkarıldığının anlaşılması karşısında; 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi uyarınca;

”Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” hükmü de gözetilerek sanıkların eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 141, 151/1. maddelerinde düzenlenen hırsızlık ve mala zarar verme suçlarının uzlaşma kapsamında bulunduğu gözetilerek,

Sanıklar … ve … hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçları bakımından beraat kararı verilmesi mala zarar verme suçları bakımından ise belirtildiği şekilde uzlaşma kapsamında bulunması sebebiyle 6763 sayılı Kanunun 35. maddesi ile değişik CMK’nın 254. maddesi uyarınca aynı kanunun 253. maddesinde belirtilen esas ve usûle göre uzlaştırma işlemleri yerine getirildikten sonra sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş o yer Cumhuriyet Savcısı ile sanık … ile sanık … müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin açıklanan nedenle 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca, tebliğnameye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, 16/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Hırsızlık suçu cezası ve hırsızlık davası

Hayvana zarar vermenin cezası hayvan hakları bildirgesi

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda cezasızlık halleri

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

// //