Ana Sayfa » Makale » Mala zarar verme suçu cezası ve davası
Mala zarar verme suçu cezası ve davası
Mala zarar verme suçu cezası ve davası

Mala zarar verme suçu cezası ve davası

Mala zarar verme suçu cezası ve davası

Mala zarar verme suçu cezası ve davası; 

Mala zarar verme
Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Örneğin başkasının evinin duvarına izinsiz yazı yazan, evin sahibinin şikayeti üzerine bu suçtan cezalandırılır. Maddenin ikinci fıkrasında hayvan haklarına aykırı bir düzenleme mevcuttur. Türk Ceza Kanunu hayvanı bir eşya olarak görmüş, sahipsiz hayvanın öldürülmesini ise hiç cezalandırmamıştır. Bu yönüyle Kanunda düzenleme yapılması gerekir.

Mala zarar vermenin nitelikli halleri(1)

Madde 152- (1) Mala zarar verme suçunun;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında, (Yol tabelalarına zarar vermek bu madde kapsamında değerlendirilir).

b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,
c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında, (Devlet ormanı statüsünde bulunan yerlerdeki ağaçlara zarar vermek farklı bir mevzuata tabidir ve cezası daha ağırdır).
d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında,
e) Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
f) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
g) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak,
İşlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.(1)

Mala zarar verme suçunun yukarıda sayılan nitelikli hallerinde şikayet aranmaz.

(2) Mala zarar verme suçunun;
a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, (Komşunun ineklerine el bombası atmak)
b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,
c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak,
İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.(1)
(3) Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu
veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

Mala zarar verme suçu fiziki varlığı bulunan objeler üzerinde işlenebilir. Örneğin taşınır ve taşınmaz mallar bu kapsamdadır. Haklar ve alacaklar üzerinde işlenemez. Aynı zamanda bu suçun taksirli hali cezalandırılmaz. Örneğin ayağı takılan bir kişinin sendeleyerek dükkanın camını kırması olayında kast olmadığı için suçta yoktur.

Hırsızlık suçu cezası ve hırsızlık davası

Hayvan Hakları ve Hayvan hakları bildirgesi

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda cezasızlık halleri

Hakkında Hukuk.Net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.