Şantaj suçu cezası ve şantaj davası
Şantaj suçu cezası ve şantaj davası

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası

       Şantaj suçu cezası ve şantaj davası; şantaj suçu tehdit suçunun özel bir türüdür. Tehdit suçu işlenmeden şantaj suçu oluşmaz. Failin suç işlemiş olan bir kişiyi ihbar edeceğinden bahisle menfaat temin etmeye çalışması da bu suça vücut verir. Örneğin: ”bana 1 milyon dolar getirmezsen yapmış olduğun hırsızlık suçunu ihbar edeceğim” gibi veya eski Türk filmlerindeki fidye isteme durumu bu suça örnek olarak verilebilir. Şantaj konusu gerçekleştirileceği söylenen eylemin gerçekleşmesine gerek yoktur. Zorlama eyleminin gerçekleşmesi yeterlidir.

       Şantaj suçu tehlike suçudur. Tehlikeli durumun ortaya çıkması yeterlidir. Eldeki olayda suçun tehdit mi, yoksa şantaj suçumu olduğu Hakim tarafından somut olayın özelliklerine göre değerlendirilecektir. Eğer ortada şüpheli bir durum varsa tehdit suçuna yönelik hükümler uygulanmalıdır. Zira tehdit suçunun cezası şantaja göre daha azdır ve şüpheden sanık yararlanır.

Şantaj

Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Hakkında Adalet ve Hukuk

Göz at

Tehdit suçu cezası ve tehdit davası

Tehdit suçu cezası ve tehdit davası

Tehdit suçu cezası ve tehdit davası        Tehdit suçu cezası ve tehdit davası: …

Bir Cevap Yazın