Yürütmenin durdurulması nedir, hangi şartlarda verilir?
Yürütmenin durdurulması nedir, hangi şartlarda verilir?

Yürütmenin durdurulması nedir, hangi şartlarda verilir?

Yürütmenin durdurulması nedir ( yd nedir ) hangi şartlarda verilir?

        Yürütmenin durdurulması nedir ( yd nedir ) hangi şartlarda verilir? İdari Yargılama Usul Kanunu kapsamında hukuki değerlendirme:

        İdari işlemin yürütmesinin durdurulması idari davalara mahsus bir durumdur. Sanılanın aksine her davada istenemez. Yürütmenin durdurulabilmesi için olayda idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar ile işlemin açıkça hukuka aykırılık şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Tutuklamada olduğu gibi bazı davalarda yd durumu otomatik olarak var kabul edilebilir. Bu tür davaların tipik örneğini yıkım konulu işlemlere karşı açılmış davalar oluşturur. Durumun aciliyeti önem arz etmez. Eğer şartları oluşmamışsa yıkım konulu davalarda bile yd kararı verilmeyebilir. Kaldı ki açıkça hukuka aykırılık olduktan sonra atama işlemlerinde bile yd verilebilir. Bu tamamen somut olayın özelliklerine göre Mahkemenin takdirindedir.

İşlem açıkça hukuka aykırı olmalı mıdır?

        Yd kararı verilebilmesi için işlemin açıkça hukuka aykırı olmasına gerek yoktur. Uygulanmakla etkisi tükenebilecek işlemlerde de yd kararı verilebilir. Yd talep etmenin pratik faydası Mahkemenin vereceği kararın İstinaf Mahkemesine götürülerek denetlenme imkanının olmasıdır. Yani nihai karardan önce Mahkeme kararının bu konu hakkındaki düşüncesi öğrenilmiş olur. Tabi buda mutlak değildir. Çünkü yd kabul veya yd ret dosyalarının nihai kararlarında farklı kararlarda çıkabilmektedir. Ancak yd kararı üst Mahkemede denetlendiği için iki kez incelenmiş olacağından daha sağlıklı bir yol olduğu söylenebilir. Artı bir avantajı da yd dosyalarının öncelikli olarak incelenecek olmasıdır. Bu nedenle her davada değil ama şartları oluşmuş ise yd talep etmek her zaman daha avantajlıdır. Yürütmenin durdurulması nedir konusuyla ilgili olarak mevzuat aşağıdaki şekildedir.

Yasal mevzuat:

İdari Yargılama Usulü Kanunu

İdari İşlemin Yürütmesinin durdurulması(1)
Madde 27 – (Değişik: 10/6/1994 – 4001/12 md.) 1. Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.

2. (Değişik: 2/7/2012 – 6352/57 md.) Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. (Ek cümle: 21/2/2014-6526/17 md.) Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz.Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.

(Ek: 2/7/2012 – 6352/57 md.) Dava dilekçesi ve eklerinden idari işlemin yürütmesinin durdurulması isteminin yerinde olmadığı anlaşılırsa, davalı idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir.

4. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında idari işlemin yürütmesinin durdurulması istenebilir.

5. İdari işlemin yürütmesinin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.

6. İdari işlemin yürütmesinin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz.

7. İdari işlemin yürütmesinin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine (…) (1) kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

8. İdari işlemin yürütmesinin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır.

9. (Ek: 2/7/2012 – 6352/57 md.) Yürütmenin durdurulmasına dair verilen kararlar onbeş gün içinde yazılır ve imzalanır.
10. (Ek: 2/7/2012 – 6352/57 md.) Aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez idari işlemin yürütmesinin durdurulması isteminde bulunulamaz.

Yürütmenin durdurulması nedir ( yd nedir ) hangi şartlarda verilir konusuyla ilgili olarak aşağıdaki makalelere de göz atabilirsiniz.

idari dava nasıl açılır? idari dava türleri nelerdir?

idare mahkemesinde dilekçenin reddi 3 ve 5. maddeye göre

iptal davası tam yargı davası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.