682 sayılı KHK 683 sayılı KHK 684 sayılı KHK ve 685 sayılı KHK
682 sayılı KHK 683 sayılı KHK 684 sayılı KHK ve 685 sayılı KHK

682 sayılı KHK 683 sayılı KHK 684 sayılı KHK ve 685 sayılı KHK

682 sayılı KHK 683 sayılı KHK 684 sayılı KHK ve 685 sayılı KHK hakkında komisyona başvuru, dava ve itiraz yolu

682 sayılı KHK 683 sayılı KHK 684 sayılı KHK ve 685 sayılı KHK;
682 sayılı KHK 683 sayılı KHK 684 sayılı KHK ve 685 sayılı KHK, 1- 682 sayılı KHK ‘nın amacı: ”Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemektir.”
Kapsamı: ”Bu Kanun Hükmünde Kararname;
a) Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurları,
b) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurları, kapsar.
(2) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilen yükümlü erbaş ve erler hakkında 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri uygulanır”

682 sayılı KHK 683 sayılı KHK 684 sayılı KHK ve 685 sayılı KHK, 682 sayılı Khk ‘nın tam metnine ulaşmak için tıklayınız…

2- 683 sayılı Khk:
1 Sayılı Liste
Kamu Görevinden Çıkarılanlar
2 Sayılı Liste
Kamu Görevine İade Edilenler
3 Sayılı Liste
Kapatılan Kurumlar
3- 684 sayılı Khk ulaşmak için tıklayınız…
4- 685 sayılı Khk: Haklarında daha önce Khk ile işlem yapılmış olan gerçek ve tüzel kişilere komisyona itiraz hakkı tanınmış.
Bu komisyona kimler başvurabilir:
Komisyonun görevleri
MADDE 2 – (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir.
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.
b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.
c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.
ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.
(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır.
(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz.

682 sayılı KHK 683 sayılı KHK 684 sayılı KHK ve 685 sayılı KHK, Daha önce dava açmış ve davaları sonuçlanmış olanların durumu:

GEÇİCİ MADDE 1/3- Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar için de 7 nci maddedeki usul ve süreler uygulanır.
7. MADDE: 

Başvurularda usul ve süre

(1) Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılır. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilir. Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Valilikler ve ilgili kurumlar kendilerine yapılan başvuruları gecikmeksizin Komisyona iletir. Mükerrer başvurular işleme alınmaz.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan başvurular hakkında 6/1/1982tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(3) Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz.

NOT: Burdan çıkan sonuç kişisel kanaatime göre daha önce khk ile ihraç edilmiş olan kişilerinde halihazırda dava açmış ve sonuçlanmış olanlarında komisyona başvurabileceği yönünde. Uygulama yerleştikçe durum dahada netleşecektir.

682 sayılı KHK 683 sayılı KHK 684 sayılı KHK ve 685 sayılı KHK, YÜKSEK MAHKEME HAKİM VE SAVCILARININ DURUMU:

Meslekten ihraç edilen; Anayasa Mahkemesi üyeleri, Danıştay daire başkanı ve üyeleri, Yargıtay daire başkanı ve üyeleri, Askeri Yargıtayla Askeri Yüksek İdare Mahkemesi hâkimleri, Sayıştay meslek mensupları kararın kesinleşmesinden itibaren  altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda dava açabilirler.

685 sayılı Khk ‘nın tam metnine ulaşmak için tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.